Kategorie

Výrobci

AutodilyNilfeld

Newsletter

 

Obchodní podmínkyObchodní podmínky a povinná informace o zpracování údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679

v souladu s § 273 odst.1 zákona č.513/1991 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník)

pro smluvní vztahy mezi prodávajícím (Petr Niklffeld autodíly) a kupujícími

I. Základní ustanovení.

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „nákupní podmínky“) upravují v souladu s § 273 obchodního zákoníku obsah práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícími – smluvními partnery prodávajícího.

2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká v souladu s § 43 a a násl. zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“) okamžikem, kdy kupující vyjádří souhlas s obsahem návrhu prodávajícího, nebo zasláním elektronického registračního formuláře kupujícím prodávajícímu, kterým kupující vyjádřil souhlas s podmínkami elektronického obchodu.

II. Objednání zboží.

1. Po vzniku smluvního vztahu podle čl.I odst.2 těchto podmínek je kupující oprávněn objednávat konkrétní zboží z aktuálního nabídkového sortimentu prodávajícího prezentovaného v elektronických katalozích prodávajícího. Objednávka je pro prodávajícího závazná, jen pokud ji kupujícímu potvrdí, popř. pokud na jejím základě realizuje dodávku zboží. Z toho vyplývá, že veškeré objednávky kupujícího, které nebyly prodávajícím písemně akceptovány,nebo jinak potvrzeny ( elektronicky) a nenastalo jejich plnění do 60 dnů po jejich doručení prodávajícímu, jsou od samého počátku bez právních následků a smluvní strany z nich nemohou uplatňovat žádné nároky.

III. Dodací podmínky. Cenové a platební podmínky.

1. Prodávající je povinen objednané zboží dodat kdykoli po převzetí objednávky, nejpozději však do šedesáti dnů od převzetí objednávky, nebo do termínu určeného prodávajícím, který byl prodávajícím akceptován, nebo jinak potvrzen. Převzetím objednávky se pro tyto účely rozumí den, kdy prodávající obdrží objednávku provedenou způsobem podle čl.II odst.1; dojde-li k písemnému,nebo elektronickému potvrzení objednávky prodávajícím, pak je dnem převzetí objednávky den, kdy prodávající tímto způsobem objednávku potvrdí.

2. Kupující je povinen dodané zboží (dále též „dodávka“) převzít. Odmítnutí převzetí dodávky ze strany kupujícího je přípustné pouze v případě, kdy dodávka v rozporu s objednávkou obsahuje jiných druh zboží. Pokud dodávka obsahuje menší množství zboží oproti objednávce, považuje se za částečné splnění závazku prodávajícího a kupující je povinen ji převzít. Jiné odmítnutí dodávky je přípustné pouze v případě, kdy je dodávka v důsledku přepravy zjevně poškozena – viz čl.V.

3. Nepřevezme-li kupující objednané zboží osobně přímo v  provozovně prodávajícího, je prodávající oprávněn dodávku odeslat na adresu  uvedenou v objednávce (čl.II), nebo uvedenou v elektronické objednávce a to prostřednictvím dopravce, kterého sám určí, nebo na kterém se případně s kupujícím výslovně dohodnul.

4. Prodávající se zavazuje opatřit každou dodávku písemným dodacím listem, nebo fakturou, nebo jiným odpovídajícím průvodním dokladem, ve kterém je povinen uvést určení druhu zboží v dodávce, určení přesného množství zboží v dodávce, datum vystavení dodacího dokladu

5. Za den splnění objednávky (dodání zboží) se považuje:

a) den, kdy dojde k převzetí dodávky ze strany kupujícího při osobním odběru, nebo

b) den předání dodávky prvnímu dopravci k přepravě na místo určené v objednávce. Dodací místo uvedené v objednávce zboží má přitom přednost před ostatním ujednáním.

6. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za splnění každé dílčí dodávky kupní cenu podle ceníku prodávajícího účinného ke dni převzetí objednávky (odst.1) kupujícího. Kupní cenou je cena, na které se kupující s prodávajícím výslovně dohodl a prodávající tuto cenu navíc potvrdil v akceptaci objednávky kupujícího. Není-li takováto dohoda o kupní ceně a je-li mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena dohoda o poskytování slev z oficiálních ceníků prodávajícího kupujícímu, je kupní cenou příslušného zboží aktuální ceníková cena snížená o tuto sjednanou slevu. Není-li tato dohoda o poskytování slev písemně uzavřena, je kupní cenou aktuální ceníková cena , popř. ceníková cena snížená o slevu podle rozhodnutí prodávajícího. Sjednanou kupní cenou je také cena, která je kupujícímu v systému elektronického obchodu pro příslušnou položku zboží nabízena (tj. zobrazena jako nákupní cena pro kupujícího) a kupující takovou položku zboží uvede v elektronické objednávce (tj. objedná prostřednictvím elektronického obchodu). Jsou-li v systému elektronického obchodu současně nabízeny, zobrazeny, nebo v libovolných dokladech vytištěny kupujícímu slevy z ceny výrobku, rozumí se tím vždy slevy z ceníkových cen výrobku a nákupní cena pro kupujícího je pak vždy vypočtena jako ceníková cena výrobku ponížena o tuto slevu. Vyjádření nákupní ceny v elektronickém obchodu, jako ceníkové ceny a příslušné slevy je rovnocenné (má stejnou platnost) jako vyjádření nákupní ceny částkou. Tyto ceny se mohou navzájem lišit o rozdíl vyplývající ze zaokrouhlení prodejní ceny na celé setiny příslušné měny ( tj. např. celé haléře Kč, celé centy Eura a pod), přičemž vyjádření takto zaokrouhlenou cenou má přednost v použití ve faktuře. Je-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které není součástí oficiálních ceníků prodávajícího, je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží, na které se s prodávajícím prokazatelně dohodne. Důkazní břemeno dohodnuté ceny je vždy na straně kupujícího. Nedosáhnou-li v takovém případě smluvní strany dohody o výši kupní ceny zboží neuvedeného v oficiálním ceníku, k realizaci dodávky takového zboží nedojde, aniž by tím byla dotčena platnost rámcové kupní smlouvy (a obchodních podmínek).Aktuální ceník je vždy k dispozici na webových stránkách prodávajícího. Není-li ujednáno jinak, jsou v kupní ceně zahrnuty náklady spojené s dopravou zboží na místo určené kupujícím v objednávce. Prodávající je oprávněn kupujícímu vyúčtovat přiměřené přepravní náklady buď samostatně, popř. společně s kupní cenou za dodané zboží.

7. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu podle odst.6 ve lhůtě, kterou je prodávající oprávněn určit na faktuře. Prodávající je povinen vyúčtovat kupní cenu formou vystavení daňového dokladu nejdříve v den splnění objednávky (odst.5). Pro splnění této povinnosti prodávajícího postačuje, aby fakturu kupujícímu zobrazil v systému elektronického obchodu. Není přitom podmínkou, aby příslušná objednávka byla učiněna stejným, tj. elektronickým způsobem. Tato možnost platí pro všechny objednávky kupujícího učiněné libovolným způsobem a příslušné faktury prodávajícího. Faktury zobrazené v elektronickém obchodu , nebo jeho prostřednictvím vytištěné jsou platné i bez podpisu a razítka prodávajícího. Pokud bude kupující v prodlení s úhradou kupní ceny dodávky, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího kromě dlužné částky také úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení a smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny dodávky, které se prodlení týká. Tím není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.

8. Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout kupujícímu také individuální slevy z kupní ceny.

9. Kupující je povinen uhradit své závazky vůči prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet prodávajícího určený na faktuře, případně platbou při převzetí zboží hotově.

IV. Vlastnické právo. Nebezpečí škody na zboží.

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem splnění objednávky (čl.III odst.5).

2. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením jeho kupní ceny (včetně příslušenství).

3.Kupující se zavazuje respektovat, že prodávající je výlučným vlastníkem dodaného zboží až do dne, kdy kupující v plném rozsahu uhradí kupní cenu dodaného zboží (včetně příslušenství). Pokud kupující tento svůj závazek jakkoli poruší (zejména převodem vlastnického práva k nezaplacenému zboží na třetí osobu, popř. předáním nezaplaceného zboží do užívání třetí osobě, resp. spotřebováním dodaného zboží apod.), je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího smluvní pokutu ve výši 100% z celkové kupní ceny dodávky, jíž se takové porušení povinnosti týká.

V. Odpovědnost za vady zboží.

1. Prodávající přebírá závazek, že zboží dodané kupujícímu na základě objednávek bude způsobilé pro použití k účelu, k němuž je určeno, po dobu 24 měsíců ode dne splnění objednávky (čl.III odst.5). Pokud bude na dodaném zboží uvedená jiná doba exspirace určená výrobce konkrétního zboží, platí jako záruční lhůta tato doba exspirace.

2. Kupující je povinen prohlédnout zboží s odbornou péčí prostřednictvím kvalifikované osoby a to při dodávce formou osobního odběru ihned při odběru, při dodávce zboží prostřednictvím dopravce ihned při přebírání zásilky od dopravce. Kupující je povinen výsledky prohlídky (včetně případného zjištění zjevných vad, popř. včetně odmítnutí dodávky a výslovného uvedení důvodů pro takové odmítnutí – viz čl.III odst.2) popsat prodávajícímu písemně v dodacím listu nebo v jiném dokladu dle zvyklostí kupujícího a zaznamenat tyto skutečnosti podle požadavků a zvyklostí konkrétního dopravce vždy také v jeho přepravních dokumentech. Kupující je pak povinen vytknout a popsat rozsah poškození zásilky řádným, úplným a jednoznačným způsobem, případně zajistit a doručit prodávajícímu i odpovídající dokumentaci zjištěného stavu a navrhnou kupujícímu svůj nárok, který v této souvislosti preferuje. Vytčení zjištěných vad je povinen kupující doručit prodávajícímu bezprostředně po jejich zjištění, pokud je dodávka realizována osobním odběrem kupujícího, postačuje ústní vytčení vad kompetentnímu pracovníku prodávajícího, nebo nejpozději následující den po převzetí zásilky v případech, kdy dodávka byla uskutečněna prostřednictvím dopravce. V takovém případě je vyhovující formou e-mail, případně faxová zpráva, případně listovní zásilka, obsahující vždy také kopii příslušných přepravních dokladů dopravce, v nichž byl výsledek prohlídky zboží zaznamenán.

Kupující je oprávněn v souvislosti se zjištěnými vadami požadovat:

a) Přiměřenou slevu z kupní ceny, pokud rozsah poškození zboží zcela nevylučuje jeho další užití, nebo

b) výměnu vadného zboží za bezchybné.

Prodávající si vyhrazuje právo sám o návrhu kupujícího rozhodnout.

3. Pokud v průběhu záruční doby (odst.1) kupující zjistí, že má zboží vady znemožňující jeho použití k účelu, k němuž je určeno, je povinen zjištěné vady prodávajícímu neprodleně písemně vytknout. V písemné reklamaci je kupující povinen přesně popsat zjištěnou vadu a specifikovat nárok, který v souvislosti s odpovědností prodávajícího za vady dodaného zboží uplatňuje (odst.4).

Kupující je oprávněn v souvislosti se zjištěnými vadami požadovat:

c) bezplatné odstranění vady, nebo výměnu vadného zboží za zboží bezchybné, jde-li o vadu odstranitelnou, nebo v případě neodstranitelných vad:

d) výměnu vadné věci za bezchybnou, popř. přiměřenou slevu z kupní ceny.

5. Spolu s písemnou reklamací je kupující povinen odevzdat prodávajícímu na adresu jeho sídla k posouzení také reklamované zboží, je-li to možné vzhledem k povaze zboží, a to ve lhůtě nejpozději 3 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu písemná reklamace podle odst.3 doručena. Neumožňuje-li povaha zboží jeho vrácení na adresu sídla prodávajícího, je kupující povinen umožnit prodávajícímu prověření oprávněnosti reklamace jiným vhodným způsobem.

6. Pokud nebude reklamace provedena v souladu s odst.3, popř. pokud kupující neodevzdá prodávajícímu reklamované zboží ve lhůtě podle odst.5, platí, že reklamace nebyla učiněna řádně. Reklamace učiněná v rozporu s těmito podmínkami nemá účinky, které s včasnou reklamací spojuje platný právní řád.

7. Prodávající se zavazuje posoudit oprávněnost reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí písemné reklamace. O výsledku svých zjištění je povinen kupujícího písemně informovat. Prodávající je oprávněn povolat k objektivnímu posouzení reklamace kvalifikovanou osobu (znalce) podle svého výběru.

8. Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, je prodávající povinen uhradit kupujícímu náklady spojené s přepravou vadného zboží do sídla prodávajícího a nese v plné výši náklady spojené s vyjádřením znalce (odst.7). V opačném případě nese náklady spojené s přepravou zboží za účelem posouzení oprávněnosti reklamace a náklady spojené s vyjádřením znalce podle odst.7 kupující.

VI. Vracení zboží mimo reklamační řízení.

Registrovaným zákazníkem prodávajícího je ten kupující, který má s prodávajícím uzavřenu rámcovou kupní smlouvu. Každý kupující z řad registrovaných zákazníků je oprávněn dodané zboží i bez uvedení důvodu prodávajícímu vrátit na vlastní náklady na adresu jeho sídla do tří měsíců ode dne splnění objednávky (čl.III odst.5), pokud ode dne, kdy bude vracené zboží doručeno na adresu sídla prodávajícího, zbývá do konce expirační doby alespoň polovina původní expirační doby nového zboží.

Podmínkou pro uplatnění tohoto oprávnění je vrácení zboží v bezvadném a kompletním stavu odpovídajícím stavu zboží v den splnění objednávky (čl.III odst.5), včetně zachování neporušeného původního obalu.

Toto právo kupující se vztahuje výhradně na zboží, které je součástí obvyklého nabídkového sortimentu prodávajícího a nevztahuje se na zboží, které prodávající obstaral ve prospěch kupujícího nad rámec svého obvyklého nabídkového sortimentu.

Využije-li svého oprávnění vrátit zboží registrovaný zákazník, který již kupní cenu vraceného zboží v plné výši uhradil, je prodávající povinen vrátit kupujícímu celkovou kupní cenu, kterou kupující za vracené zboží zaplatil, sníženou o odměnu za zpětné převzetí zboží, která činí podle rozhodnutí prodávajícího až 20% celkové kupní ceny vraceného zboží.

Využije-li svého oprávnění vrátit zboží registrovaný zákazník, který ještě kupní ceny vraceného zboží v plné výši neuhradil, je povinen uhradit prodávajícímu odměnu za zpětné převzetí zboží, která činí podle rozhodnutí prodávajícího až 20% celkové kupní ceny vraceného zboží.

VII. Doručování písemností kupujícímu.

Všechny písemnosti určené pro kupujícího budou směrovány na adresu uvedenou  při své registraci, nebo přihlášení v elektronickém obchodě a považují se za doručené okamžikem, kdy kupující (prostřednictvím svého statutárního orgánu, zaměstnance nebo jinak spolupracující osoby) písemnost převzal, nebo kdy ji odmítl převzít či učinil její doručení nemožným, nebo kdy byla pro kupujícího uložena jako doporučená zásilka či zásilka do vlastních rukou s doručenkou na poště nebo vrácena jako nedoručitelná, což platí i v případě, že se kupující o uložení nebo neúspěšném pokusu o doručení nedozvěděl.

VIII. Spory mezi smluvními stranami.

Prodávající a kupující určují v souladu s § 89a zákona č.99/1963 Sb. místní příslušnost soudu pro spory vyplývající z jejich smluvního vztahu takto:

a) ve sporech, ve kterých je podle platné právní úpravy v prvním stupni věcně příslušným soudem krajsky soud, bude rozhodovat Krajský soud v Praze, a

b) ve sporech, ve kterých je podle platné právní úpravy v první stupni věcně příslušným soudem okresní soud, bude rozhodovat Okresní soud v Praze.

IX. Místo pro doručování zásilek je sídlo smluvních stran uvedené v záhlaví rámcové kupní smlouvy, nebo adresa uvedená kupujícím při jeho registraci, nebo přihlášení v systému elektronického obchodu.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679

ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen GDPR je v našem internetovém obchodě součástí obchodních podmínek při uzavírání objednávky - kupní smlouvy. 

Souhlas by měl být dán jednoznačným potvrzením, které je vyjádňením svobodného, konkrétního, informo-
vaného a jednoznačného svolení subjektu údajů ke zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a to v podobě

písemného prohlášení, i učiněného elektronicky, nebo ústního prohlášení. Mohlo by se například jednat o
zaškrtnutí políčka pňi návštěvě internetové stránky, volbu technického nastavení pro služby informační
společnosti nebo jiné prohlášení Āi jednání, které v této souvislosti jasně signalizuje souhlas subjektu údajů s
navrhovaným zpracováním jeho osobních údajů.

Náš internetový obchod umožňuje objednání bez registrace, ale i přesto potřebujeme - registrujeme údaje potřebné k dodání zboží, například do vašeho bydliště či na vámi udanou adresu.

Jestliže nehodláte podstupovat toto riziko registrace vašich osobním údajů, můžete využít našeho kamenného obchodu, kde se nemusíte registrovat ani představovat svým jménem. 
V rámci objednání zboží, které není skladem na prodejně můžete objednávku učinit skrytým jménem například "Jan Novák" s uvedením telefonního čísla, abychom Vás mohli kontaktovat, že zboží máte připraveno. 
V případě, že i tato skutečnost je pro vás příliš, je možno zboží pro vás objednat s tím, že se "zastavíte zítra" a zboží si vyzvednete

Povinnost informovat na základě  

nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR)

 

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správce, tj. Osoba, která rozhoduje, jak budou vaše osobní údaje používány, je Autodíly Niklfeld, Mírové náměstí , Dobříš (dále jen "AutodilyNiklfeld"), provozovatele online obchodní platformy, která je k dispozici na www.autodilyniklfeld-eshop.czwww.naradi-nik.cz, www.autodilyniklfeld.cz (dále jen "AutodilyNiklfeld").

Jak nás kontaktovat pro více informací o zpracování vašich osobních údajů?

Napište správci pro ochranu osobních údajů . Zde jsou jeho kontaktní údaje:

e-mailová adresa: petr.niklfeld@gmail.com

poštovní adresa správce pro ochranu osobních údajů

Petr Nikllfeld Autodíly Niklfeld, Mírové náměstí 72, Dobříš

Odkud jsme získali vaše údaje?

Získali jsme ji od Vás při vytváření účtu, i při objednávce bez vytvoření účtu (údaje potřebné k dodání objednaného zboží či služby) stejně jako později v souvislosti s transakcemi, které jste uskutečnili na AutodilyNiklfeld.

Jaký je účel a právní základ zpracování vašich osobních údajů společností AutodilyNiklfeld?

Vaše osobní údaje zpracováváme, protože je nutné provést smlouvu uzavřenou s vámi, včetně:

 • umožnit poskytování elektronických služeb a plné využití AutodilyNiklfeld, včetně transakcí a zaplacení prodejních zboží prodávaného v obchodě AutodilyNiklfeld;

 • nastavování a správa účtu nebo účtů a poskytování služeb pro váš účet, transakce a odstraňování technických problémů;

 • provádění dohod uzavřených v rámci kupní smlouvy s dalšími klienty na AutodilyNiklfeld, nebo na základě kupní smlouvy

 • provádění záručních smluv v rámci Programu na ochranu kupujících, pokud se účastníte tohoto programu;

 • vyřizování stížností na AutodilyNiklfeld, když uděláte takovou stížnost;

 • zpracování žádostí, které nám pošlete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře);

 • kontaktovat vás, a to i pro účely související s poskytováním služeb.

Zákon dále vyžaduje, abychom zpracovávali vaše údaje pro daňové a účetní účely.

Také jsme zpracovat vaše osobní údaje pro účely je uvedeno níže, na základě oprávněných zájmů AutodilyNiklfeld, což je:

 • sledovat vaši činnost a všechny ostatní uživatele, například vyhledávat klíčová slova, umisťovat nabídky a spravovat svou aktivitu na AutodilyNiklfeld;

 • přizpůsobení reklam v souladu s dříve zobrazeným obsahem, přizpůsobení kategorie nabídek nebo jednotlivých nabídek v nastavení AutodilyNiklfeld nebo nastavení služeb třetích stran na základě vaší aktivity na AutodilyNiklfeld;

 • marketingové aktivity pro vás, včetně přímého marketingu vlastních služeb společnosti AutodilyNiklfeld, zboží nebo služeb AutodilyNiklfeld Official Store nebo zboží od třetích stran;

 • kontaktováním s vámi, a to i pro účely související s povolenými marketingovými aktivitami, prostřednictvím dostupných komunikačních kanálů, zejména a s vaším souhlasem - e-mailem a telefonem;

 • podpora úvěrových služeb a pojištění zakoupeného zboží;

 • Poskytování služeb pro platební služby;

 • zajištění bezpečnosti služeb, které vám poskytujeme elektronicky, včetně prosazování dodržování vnitřních pravidel AutodilyNiklfeld a potírání podvodů a zneužívání a zajištění bezpečnosti provozu;

 • monitorování vaší aktivity a všech ostatních uživatelů, např. vyhledávání klíčových slov, umisťování nabídek, provádění průzkumů a analýz společnosti AutodilyNiklfeld, mimo jiné z hlediska funkčnosti této obchodní platformy, zlepšení provozu služeb nebo odhadování hlavních zájmů a potřeb návštěvníků;

 • provádění průzkumů a analýz společnosti AutodilyNiklfeld, mimo jiné pokud jde o funkčnost této obchodní platformy, zlepšení fungování služeb nebo odhadování hlavních zájmů a potřeb návštěvníků;

 • vyřizování vašich požadavků, zejména oddělení uživatelského servisu a kontaktního formuláře v situaci, kdy nejsou přímo spojeny s plněním smlouvy;

 • organizování věrnostních programů, soutěží a propagačních kampaní, ve kterých se můžete zúčastnit;

 • vymáhání pohledávek; soudní, rozhodčí a mediační řízení;

 • provádění statistických analýz;

 • ukládání dat za účelem archivace a zajištění odpovědnosti (prokazující splnění našich zákonných povinností).

Pokud souhlasíte, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem:

 • ukládání dat do souborů cookie, shromažďování dat z webových stránek a mobilních aplikací;

 • organizování soutěží a propagačních akcí, ve kterých se můžete zúčastnit;

 • umožnit kontakt organizací veřejného zájmu, pokud udělíte dar na AutodilyNiklfeld nebo upravíte nabídky a služby v souladu s vaší předchozí činností.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odebrat stejným způsobem, jak jste jej vyjádřili. Vaše osobní údaje zpracováváme, dokud svůj souhlas odvoláte.

Potřebujete nám poskytnout své osobní údaje?

Požadujeme, aby jste poskytli následující osobní údaje, aby jsme mohli uzavřít a provést uzavřenou smlouvu s vámi a poskytnout vám tak službu:

 

 • e-mailovou adresu, přihlašovací jméno, heslo, telefon a informace o společnosti a její adresu (v případě obchodního účtu).

Pokud z nějakého důvodu nechcete poskytnout tyto údaje, bohužel, nemůžeme uzavřít smlouvu s vámi, a tudíž nebudete moci používat AutodilyNiklfeld.

Pokud to vyžadují zákony, můžeme požadovat poskytnutí dalších údajů, např. Z účetních nebo daňových důvodů. Kromě těchto případů je poskytnutí údajů dobrovolné.

Jaká jsou vaše práva vůči společnosti z hlediska zpracovávaných údajů?

Ručíme za splnění všech svých práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. Právo na přístup, opravu a výmaz dat, což omezuje jejich zpracování, právo přenést Neautomatizované rozhodnutí, včetně profilování a právo vznést námitky proti zpracovávání Vaše osobní údaje.

Tyto pravomoci můžete použít, pokud:

 • pokud jde o žádost o opravu: zjistíte, že vaše data jsou nesprávná nebo neúplná;

 • v souvislosti s žádostí o vymazání údajů: vaše údaje již nebudou nutné pro účely, pro které společnost shromáždila; odvoláte svůj souhlas s zpracováním dat; máte námitky proti zpracování vašich dat; Vaše údaje budou zpracovány neoprávněně; údaje by měly být vymazány, aby byla splněna povinnost vyplývající ze zákona nebo byly shromážděny údaje v souvislosti s poskytováním elektronických služeb nabízených dítětem;

 • pokud jde o žádost o omezení zpracování údajů: zjistíte, že vaše data jsou nesprávná - můžete požádat o omezení zpracování vašich údajů po dobu, která nám umožní ověřit správnost těchto údajů; Vaše údaje budou zpracovány neoprávněně, ale nechcete být odstraněny; Vaše údaje již nebudeme potřebovat, ale možná budete muset obhájit nebo ji uplatnit; nebo máte námitky proti zpracování údajů - až do určení, zda legitimní důvody na naší straně převažují nad námitkami;

 • ve vztahu k žádosti o přenos dat: zpracování vašich údajů probíhá na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy s vámi uzavřeného a když se toto zpracování provádí automaticky.

Máte právo podat stížnost proti zpracování námi vašich osobních údajů orgánu dozoru, který je inspektor pro ochranu osobních údajů

V jakých situacích se můžete postavit proti zpracování vašich dat?

Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů, pokud:

 • zpracování osobních dat je založen na oprávněný zájem, nebo pro statistické účely, a opozice je odůvodněn zvláštní situaci, ve které našli vstup / výstup,

 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování za tímto účelem.

Nezapomeňte, že od 25. května 2018 můžete uplatnit své námitky.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje poskytnout stranám transakce, které vstupují na AutodilyNiklfeld a subjektům, kteří podporují nás při poskytování elektronických služeb, což je taková, které poskytují platební služby, úvěry, pojištění, provádět konzultace a ověřovat uživatele Podpůrné AutodilyNiklfeld, pomáhat při propagačních nabídek, spolupracují na marketingové kampaně. Vaše osobní údaje můžeme předávat veřejným orgánům, které bojují proti podvodům a zneužívání.

Databáze internetových obchodů běží na serverech provozovatele Zserver

Každý server je umístěn ve specializovaném objektu (datacentru), který je přímo určen k hostování serverů. Pro pronájem a umístění serverů využívá datacenter obchodních partnerů v Evropě (TELE3, OVH) a Severní Americe (OVH).

V datacentrech je samozřejmostí vysoký stupeň zabezpečení proti neoprávněnému zásahu a proti poškození.

 

Vzhledem k potřebě zabránit provádění určitých funkcí na AutodilyNiklfeld robotů on-line, používáme Google reCAPTCHA pro příležitostné zkoumaní, zda chování návštěvníků naší obchodní platformy nenosí znaky chování robotů. V této situaci můžeme poskytnout vaši adresu IP společnosti Google LLC.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy uzavřené s vámi a také po jejím ukončení pro účely:

 • vyřizování reklamací v souvislosti s plněním smlouvy,

 • plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména daňových a účetních,

 • předcházení podvodům a podvodům,

 • statistické a archivační,

 • maximálně po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy.

Ukládáme vaše osobní údaje pro marketingové účely po celou dobu trvání smlouvy, nebo dokud vás přivést opozici k takovému zpracování, podle toho, které z těchto událostí nastane dříve.

Pro organizace, věrnostní programy, soutěže a propagační kampaně, ve kterých se můžete zúčastnit - zpracujeme data na jejich trvání a období ocenění narovnání. Za účelem odpovědnosti, tj. K prokázání shody s předpisy, pokud jde o zpracování osobních údajů, které ukládají údaje pro období, v němž AutodilyNiklfeld.pl je povinen uchovávat data nebo dokumenty, které obsahují jejich dokumentovat splnění zákonných požadavků, a umožnit plnění jejich veřejných orgánů.

Pokud vás budeme podporovat při získání půjčky, doba uchovávání vašich dat pro tento účel bude rovna době žádosti o tento úvěr.

Předáváme údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor?

Vaše osobní údaje budou převedeny mimo Evropský hospodářský prostor společnosti Google LLC na základě příslušných právních záruk, které jsou standardními doložkami ochrany osobních údajů schválenými Evropskou komisí.

Zpracováváme vaše osobní údaje automaticky (včetně profilování) způsobem, který ovlivňuje vaše práva?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány automaticky (včetně ve formě profilování), ale to se vám nezpůsobí žádné právní důsledky, nebo podobným způsobem výrazně ovlivnit vaši situaci.

Profilování osobních údajů AutodilyNiklfeld zahrnuje zpracování vašich dat (i automatizovaným způsobem), jejich využitím pro hodnocení určité informace o vás a to zejména pro analýzu a predikci osobních preferencí a zájmů.

 

 


Košík  

Nákupní košík je prázdny

0 Kč Doručení
0 Kč DPH
0 Kč K úhradě

Ceny jsou s DPH

Košík Objednávka